Xu Han*, Tianyu Gao*, Yankai Lin*, Hao Peng, Yaoliang Yang, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou (* indicates equal contribution)
More Data, More Relations, More Context and More Openness: A Review and Outlook for Relation Extraction
Arxiv preprint, 2020 pdf

Xu Han*, Yi Dai*, Tianyu Gao, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou (* indicates equal contribution)
Continual Relation Learning via Episodic Memory Activation and Reconsolidation
Proceedings of ACL, 2020

Meng Qu, Tianyu Gao, Louis-Pascal Xhonneux, Jian Tang
Few-shot Relation Extraction via Bayesian Meta-learning on Task Graphs
Proceedings of ICML, 2020

Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Jian Tang
KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation
Arxiv preprint, 2020 pdf

Tianyu Gao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun
Neural Snowball for Few-Shot Relation Learning
Proceedings of AAAI, 2020 pdf code

Tianyu Gao, Xu Han, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou
FewRel 2.0: Towards More Challenging Few-Shot Relation Classification
Proceedings of EMNLP (Short Paper), 2019 pdf code

Xu Han*, Tianyu Gao*, Yuan Yao, Deming Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun (* indicates equal contribution)
OpenNRE: An Open and Extensible Toolkit for Neural Relation Extraction
Proceedings of EMNLP (Demonstration Track), 2019 pdf code

Tianyu Gao*, Xu Han*, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. (* indicates equal contribution)
Hybrid Attention-Based Prototypical Networks for Noisy Few-Shot Relation Classification
Proceedings of AAAI, 2019 pdf code