Alexander Wettig*, Tianyu Gao*, Zexuan Zhong, Danqi Chen
Should You Mask 15% in Masked Language Modeling?
Proceedings of EACL, 2023 [pdf] [code]

Leonard Adolphs, Tianyu Gao, Jing Xu, Kurt Shuster, Sainbayar Sukhbaatar, Jason Weston
The CRINGE Loss: Learning what language not to model
Preprint, 2022 [pdf]

Samyak Gupta, Yangsibo Huang, Zexuan Zhong, Tianyu Gao, Kai Li, Danqi Chen
Recovering Private Text in Federated Learning of Language Models
Proceedings of NeurIPS, 2022 [pdf]

Zichun Yu, Tianyu Gao, Zhengyan Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou
Automatic Label Sequence Generation for Prompting Sequence-to-sequence Models
Proceedings of COLING, 2022 [pdf] [code]

Huihan Li*, Tianyu Gao*, Manan Goenka, Danqi Chen
Ditch the Gold Standard: Re-evaluating Conversational Question Answering
Proceedings of ACL, 2022 (Outstanding Paper Award) [pdf] [code]

Tianyu Gao*, Xingcheng Yao*, Danqi Chen
SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings
Proceedings of EMNLP, 2021 [pdf] [code]

Tianyu Gao*, Adam Fisch*, Danqi Chen
Making Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners
Proceedings of ACL, 2021 [pdf] [code]

Tianyu Gao, Xu Han, Keyue Qiu, Yuzhuo Bai, Zhiyu Xie, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou
Manual Evaluation Matters: Reviewing Test Protocols of Distantly Supervised Relation Extraction
Proceedings of ACL Findings, 2021 [pdf] [code]

Hao Peng*, Tianyu Gao*, Xu Han, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou
Learning from Context or Names? An Empirical Study on Neural Relation Extraction
Proceedings of EMNLP, 2020 [pdf] [code]

Xu Han*, Tianyu Gao*, Yankai Lin*, Hao Peng, Yaoliang Yang, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou
More Data, More Relations, More Context and More Openness: A Review and Outlook for Relation Extraction
Proceedings of AACL, 2020 [pdf]

Xu Han*, Yi Dai*, Tianyu Gao, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou
Continual Relation Learning via Episodic Memory Activation and Reconsolidation
Proceedings of ACL, 2020 [pdf] [code]

Meng Qu, Tianyu Gao, Louis-Pascal Xhonneux, Jian Tang
Few-shot Relation Extraction via Bayesian Meta-learning on Task Graphs
Proceedings of ICML, 2020 [pdf]

Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Jian Tang
KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation
Proceedings of TACL, 2020 [pdf]

Tianyu Gao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun
Neural Snowball for Few-Shot Relation Learning
Proceedings of AAAI, 2020 [pdf] [code]

Tianyu Gao, Xu Han, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou
FewRel 2.0: Towards More Challenging Few-Shot Relation Classification
Proceedings of EMNLP (Short Paper), 2019 [pdf] [code]

Xu Han*, Tianyu Gao*, Yuan Yao, Deming Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
OpenNRE: An Open and Extensible Toolkit for Neural Relation Extraction
Proceedings of EMNLP (Demonstration Track), 2019 [pdf] [code]

Tianyu Gao*, Xu Han*, Zhiyuan Liu and Maosong Sun.
Hybrid Attention-Based Prototypical Networks for Noisy Few-Shot Relation Classification
Proceedings of AAAI, 2019 [pdf] [code]


* indicates equal contribution.